Portfolio

499A0461-E084-41BB-B4A6-0329D5779F46
8D8A0842-91A9-4155-B70D-84702064556C
B38FF84C-54E5-4C1E-9D0B-EA1FC27CCBF0
1D191A09-2226-40B0-BC46-7B9E0461D44B
68EEB7FB-F1B3-476F-9127-0EBE3CF636B5
DEC3D3BA-8317-4428-908F-3C70BA5201E4
B9FA0292-ADFD-4855-908E-0633DC9F922E
879F9B1A-9337-4294-B980-37D0C086C13F
466E2F6A-59DE-4A55-A5FB-B6ABA1890D3B
3B4D146F-16AE-4B35-9B31-8E049A9499F7
2789DC00-CB85-4BEA-94B7-FF02254D93AB
DD38FDFE-D921-46C3-90A0-75ADB0B5272D
860D45BB-C014-4E7C-B565-9C7E492F9021
02DF40A4-5440-4C8A-83E8-063228A57AEB
398F1A21-BFDE-4097-8091-529C0377797F
FE5E314C-2946-49DC-A848-5D2D69E4E12D
324826D7-DA96-4AA8-AF60-B600382651C8
A3C43D4A-DD22-405B-A145-A598B86056B2
9E7730CF-4375-476B-BA76-727EEF5F5004
0A598744-EF5F-4ED9-9C48-7BC4ACD8327A
2C5168F8-0E66-44A7-9A37-0CDC03DBAC2C
Photo Jan 17, 5 43 13 PM
Photo Jan 17, 9 28 11 AM
Photo Jan 17, 9 27 02 AM
Photo Jan 16, 5 32 47 PM
Photo Jan 16, 5 31 45 PM
81496037-ED32-4979-BE15-2F6A204DD2A9
Photo Jan 16, 5 37 13 PM
Photo Jan 16, 5 14 11 PM
Photo Jan 16, 5 34 01 PM
Photo Jan 17, 4 32 56 PM
Photo Jan 18, 2 20 54 PM
Photo Jan 17, 4 10 56 PM
Statement Jackets
Marwick,12.22.17_05
Marwick,12.22.17_04
Photo Dec 20, 12 21 37 PM
Photo Dec 20, 12 19 01 PM
Photo Dec 20, 12 21 08 PM
Photo Dec 07, 1 31 30 PM
Photo Dec 07, 2 45 36 PM
Photo Dec 07, 1 31 36 PM
Where's the boat?
Photo Dec 07, 3 15 27 PM
Photo Dec 07, 1 31 44 PM
Where's the boat?
Photo Dec 07, 1 31 51 PM
Photo Dec 07, 3 16 11 PM
Business trip to London
Photo Dec 08, 1 29 12 PM
Photo Dec 08, 1 29 36 PM
Winter White Dress Styled Three Ways
Photo Nov 29, 11 14 15 AM
Photo Nov 29, 11 14 17 AM
Winter White Dress Styled Three Ways
Photo Nov 29, 11 16 09 AM
Photo Dec 27, 1 53 51 PM
Photo Jan 03, 12 25 06 PM
Photo Jan 03, 12 17 07 PM
Photo Jan 03, 12 15 30 PM
Denim Jacket worn three ways: Work>Night>Weekend
Photo Dec 08, 1 46 51 PM
Photo Dec 08, 1 46 33 PM
Photo Jan 03, 12 14 48 PM
Photo Jan 03, 12 31 06 PM
Photo Jan 03, 12 15 17 PM
Photo Jan 03, 1 56 20 PM
Photo Jan 03, 1 55 50 PM
Photo Jan 03, 1 56 48 PM
Suede Kimono
Photo Dec 08, 1 47 35 PM
Photo Dec 08, 1 47 24 PM
Photo Dec 27, 5 55 14 PM
Photo Dec 27, 5 56 27 PM
photo dec 27, 5 57 51 pm
photo dec 27, 5 58 13 pm
Photo Dec 27, 5 57 15 PM
photo dec 27, 5 58 26 pm
Photo Jan 08, 4 40 05 PM
Photo Jan 08, 4 40 31 PM
Photo Jan 08, 4 56 17 PM
Photo Jan 08, 4 41 04 PM
Photo Jan 08, 4 41 12 PM
Photo Jan 08, 4 47 26 PM
Photo Jan 08, 4 41 30 PM
Photo Jan 08, 4 42 15 PM
Photo Jan 08, 4 41 56 PM
Photo Jan 08, 4 56 17 PM
Photo Jan 08, 5 04 19 PM
Photo Jan 08, 5 03 37 PM
Photo Jan 08, 4 43 37 PM
Photo Jan 08, 4 43 56 PM
Photo Jan 08, 4 44 12 PM
Photo Jan 08, 4 44 28 PM
Photo Jan 08, 4 44 50 PM
Photo Jan 08, 4 45 10 PM
Photo Jan 09, 12 46 23 PM
Photo Jan 09, 12 46 11 PM
Photo Jan 08, 4 45 29 PM
Photo Jan 08, 4 45 37 PM
Photo Jan 08, 4 45 43 PM
Photo Jan 08, 4 46 05 PM